Make your own free website on Tripod.com

 

 

การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว

         ในการเลือกซื้อ และเลือกใช้กล้องถ่ายรูปชนิดเลนส์เดี่ยวนั้นควรคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกล้องเป็นหลัก ซึ่งคุณลักษณะ เฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
         1. ประเภทปรับหน้ากล้องโดยผู้ถ่ายรูปปรับเอง (Manual) ซึ่งผู้ถ่ายรูป จะต้องปรับหน้ากล้อง และความเร็วชัตเตอร์ให้สัมพันธ์กันตามปริมาณของแสงที่วัดได้
         2. ประเภทปรับหน้ากล้องโดยอัตโนมัติ (Fully Automatic) ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
             2.1 กล้องถ่ายรูป จะกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์เองโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ถ่ายรูปกำหนด หรือตั้งขนาดของรูรับแสง (F-Stop) เรียกระบบนี้ว่า Aperture Priority
             2.2 กล้องถ่ายรูปจะกำหนดขนาดของรูรับแสง (F-Stop) โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ถ่ายรูปกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์ เรียกระบบนี้ว่า Shutter Speed Priorty
             2.3 กล้องถ่ายรูปมีกลไกที่จะกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์ และขนาดรูรับแสงอัตโนมัติ ผู้ถ่ายรูปเป็นผู้เลือกว่าจะตั้งอะไรก่อนตามที่ต้องการ เช่น ถ้าเลือกขนาดรูรับแสง กล้องจะกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์ให้สัมพันธ์กับขนาดรูรับแสงที่ผู้ถ่ายตั้งเอาไว้ และในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ถ่ายรูป เลือกค่าความเร็วชัดเตอร์กล้องก็จะกำหนดขนาดของรูรับแสงให้โดยอัตโนมัติ เรียกระบบนี้ว่า Dual Modeและระบบนี้ได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไป สามารถตั้งโปรแกรม (Program) ให้ทำงานอัตโนมัติได้ทั้งขนาดรูรับแสง และค่าความเร็วชัตเตอร์เรียกว่า Multimode
             2.4 กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ ซึ่งผู้ถ่ายรูปไม่สามารถกำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์เพราะกล้องจะกำหนดโดยอัตโนมัติตามที่บริษัทได้ออกแบบเอาไว้ หากแต่มีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนให้กล้องทำงานเหมือนกล้องไม่มีอัตโนมัติเลยได้เรียกระบบนี้ว่า Manual-Over-ride